دستور دادگاه بین المللی دادگستری از موضع هند تائید می کند.

نویسنده: دکتر اشوک  بهوریا

مترجم:  احمد علی

دادگاه بین المللی دادگستری ضمن تائید ازموضع هند دردستورش به پاکستان نشان داده که آن حتماً باید اعدام کلبوشان جادو را تا قضاوت نهایی این دادگاه دراینمورد متوقف نماید. این دستورباتفاق آراء بتصویب رسیده و از پاکستان خواسته شد که دادگاه را درباره اقداماتی که آنکشوربرای اجرای این دستور بعمل خواهد آورد مطلع بسازد. هند درهفته گذشته به دادگاه عالی دادگستری رجوع نموده و جریانات را برعلیه پاکستان درباره توقیف و محاکمه جادو آغاز نموده که درتاریخ دهم آوریل سال جاری توسط یک دادگاه نظامی درپاکستان محکوم به مرگ شده بود. هند پاکستان را متهم به تخلف ورزی فاحش ازکنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی نموده که بموجب آن پاکستان موظف است هند را رسماً درباره توقیف جادومطلع بسازد، دسترسی کنسولی را به متهم فراهم نماید وهمچنین متهم را درباره حقوقش تحت کنوانسیون، برای ابلاغ وتماس با اداره کنسولی مطلع بسازد. درحقیقت هند درباره بازداشت جادو درظرف 22 روز پس از آنکه این موضوع دررسانه های گروهی پاکستان گزارش شده مطلع ساخته شد و اینکشور بلافاصله جویای دسترسی کنسولی شد. تا اینکه اینکشور به دادگاه بین المللی دادگستری رجوع نموده ، 13 بارجویای دسترسی به او بدون هیچگونه موفقیت گردیده.

هند درحین آغازجریانات محاکمه، همچنین درخواستش را برای مشخص سازی اقدامات موقتی ارائه نموده اظهارداشت که اعدام جادو باعث تبعیض جبران ناپذیرحقوق خواهدشد که هند ادعای آن نموده. اینکشور از دادگاه اصرار نموده که با مشخص نمودن اقدامات موقتی بلافاصله بموجب ماده 41 قانون دادگاه، بدون انتظار یک سماعت شفاهی نظربه فوریت این خطر دستور صادر نماید که پاکستان یک تبعه هندی را در تخلف ورزی ازتعهدات پاکستان نسبت به هند اعدام خواهد کرد.

هند قویاً استدلال نموده که تخلف ورزی از کنوانسیون وین توسط پاکستان، هند را از اجرای حقوقش تحت این کنوانسیون بازداشته و جادو را از تحفظ فراهم شده تحت این کنوانسیون محروم ساخته و اظهار بیم وترس نموده که جادو اعدام خواهد شد تا زمانیکه دادگاه با صدوراقدامات موقتی به پاکستان دستور نمی دهد که همه اقدامات لازم را برای تضمین این امربعمل آورد که تا قضاوت نهایی دادگاه شایستگی این قضیه اعدام نخواهد شد.

هیئت منصفه دردستورباتفاق آرای خود از نقطه نظرهند درباره اقدامات موقتی پس از سنجش شرایط این قضیه دراینمورد تائید نموده. دادگاه مذکور از این موضع هند تائید نموده که خطرتعصب جبران ناپذیر و فوریت وجود دارد چون جادو محکوم به مجازات مرگ شد و ممکن است هیچوقت اعدام بشود.

قضاوت موقتی قراءت شده توسط رئیس دادگاه بین المللی دادگستری، رونی ابراهام بیانیه نشانگرپاکستان را بدقت مورد رسیدگی قرارداده که جادو درظرف150 روزصدورمحکومیت اعدام نخواهد شد و ملاحظه نموده که یک فوریت وجود دارد چون پاکستان هیچ اطمینان دهی نه نموده که جادو قبل از قضاوت نهایی دادگاه اعدام نخواهد شد. قبل از آن دادگاه به این نتیجه رسیده که حق دارد که این قضیه را مورد سماعت قرار بدهد چون طرفین نقطه نظر متفاوت را درباره کمک کنسولی هند به جادو دارند.

دادگاه همچنین این اتهام هند را پذیرفتنی محسوب نموده که پاکستان ازماده 36(1) کنوانسیون وین تخلف ورزی نموده و اینطور به هند اجازه نداده که از حقوق خود برای تامین تعهدات کنسولی استفاده نماید. بنابراین برطبق دادگاه، رابطه ای مابین حقوق خواسته شده هند وتقاضای  اقدامات موقتی برای تضمین این حقوق وجود دارد.

بهرحال توقع است که پاکستان حداقل دستوردادگاه بین المللی دادگستری را رعایت  خواهد نمود و اعدام جادو را تا اینکه این قضیه تحت رسیدگی دادگاه بین المللی دادگستری قراردارد، اعدام نخواهد کرد واینطوربه خانواده اش و همدردانش  یک آسودگی و راحت فراهم خواهد نمود.