فتح پورسیکری: یک مقصد جالب سیاحتی در هند

نویسنده: پیریا راجارامن

مترجم وگوینده: محمود عالم ملک