درطول دوروز گذشته حد اقل نه نفر جان خود ذرا از دست دادند درحالیکه باران  سنگین قسمت های مختلف گجرات را تکان داده.

درطول دوروز گذشته حد اقل نه نفر جان خود را از دست دادند درحالیکه باران  سنگین قسمت های مختلف گجرات را تکان داده. آقای بوپندرا سینه چوداساما وزیردرآمد ایالتی گفت که نیروی واکنش فاجعه ملی و نیروی هوایی هند بیشتر از چهار صد نفر از مردم سیل زده را نجات داده.زندگانی عادی درمناطق سوراشترا و کچ مختل شده که هزارها نفر را تحت تاثیر گذاشت.