داد رس گوپال پراساد پاراجولی رئیس دیوان عالی جدید نیپال خواهد بود.

داد رس گوپال پراساد پاراجولی رئیس دیوان عالی جدید نیپال خواهد بود.کمیته ویژه سماعت پارلمانی دیروز باتفاق آرا نام داد رس پارا جولی را برای سمت رئیس دیوان عالی نیپال بتصویب رساند. پس از تصویب کمیته مذکور رئیس جمهور اورا بعنوان رئیس دیوان عالی آنکشور منصوب خواهد نمود. او تا تاریخ 28 آوریل سال 2018 میلادی ریاست هیئت منصفه آنکشور را بعهده خواهد داشت.