آقای حسین فریدون ، برادر رئیس جمهور ایران حسن روحانی بازداشت شده است.

آقای حسین فریدون ، برادر رئیس جمهور ایران حسن روحانی بازداشت شده است. آقای فریدون نتوانسته شرایط ضمانت را به موضوعات مالی نامشخص تامین نماید و به زندان افکنده شد. او قبلاً به مقامات در مرکز یک افتضاح مربوط به حقوق افزوده برای مدیران یک شرکت بیمه دولتی ارتباط داشته. آقای غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی هیئت قضایی گفت که تحقیقات متعدد در رابطه با آقای فریدون انجام داده شده و همچنین تحقیقاتی برعلیه مردم دیگر انجام داده شده که بعضی از آنها در زندان بسر می برند.