نیروهای امنیتی در مصر نه نفراز جنگجویان را درشبه جزیره سنایی آنشکور بهلاکت رساندند.

در مصر نیروهای امنیتی آنکشور نه نفراز جنگجویان را درشبه جزیره سنایی بهلاکت رسانده و 15 ماشین حامل سلاح ها درفرا تر از مرز غربی اش را نابود ساختند. برطبق بیانیه های نظامی افراطیون در دو حادثه جداگانه در سنایی بهلاکت رسانده شدند.ارتش گفت که یک اقدام معینه خصومت آمیز پس از سراغرسی یک گروه تروریستی بسار خطرناک خنثی ساخته شد و شش نفر از جنگجویان در یک ناحیه کوهستانی کشته شدند. در یک حادثه جداگانه سه نفر از افراطیون کشته و یک تن دیگر بازداشت شد. هواپیماهای جنگنده برمرز غربی مصر با لیبی حمله نموده و 15 ماشین حامل سلاح ها را نابود ساختند.