انتخابات رئیس جمهور هند امروز شاهد مسابقه مستقیم ما بین آقای رامنات کووند کاندیدای ائتلاف دموکراتیکی ملی و خانم میرا کمار کاندیدای احزاب مخالف خواهد بود.

انتخابات برای سمت ریاست جمهوری اینکشور امروز برگزار خواهد شد. یک مسابقه مستقیم برای سمت قانون اساسی برجسته مابین آقای رامنات کووند ائتلاف دموکراتیکی ملی و خانم میرا کمار کاندیدای احزاب مخالف خواهد بود. شمارش آرا در روز پنجشنبه بعمل خواهد آمد. خبرنگار ما گذارش می دهد که دوره حکومت رئیس جمهور فعلی آقای پرناب موکرجی در تاریخ 24 ماه جاری به پایان می رسد. تدارکات ویژه ای در پارلمان هند و مجالس قانون گذاری ایالتی برای رای گیری بعمل آمده است. بطور مجموع به چهار هزاروهشت وصد نود و شش رای دهنده مشتمل بر 776 وکیل مجلس منتخب و چهار هزارو یک صدو بیست وکیل  مجالس قانون گذاری ایالتی یک نشانگر ویژه ای داده خواهد شد تا به ورقه رای دهی خود امضا نمایند. رئیس جمهور از طریق هیئت رای دهندگان انتخاباتی مشتمل بر همۀ اعضای منتخب مجلس مردم هند ، مجلس سنای هند ، مجالس قانون گذاری ایالتی و مجالس قانون گذاری قلمروهای تحت حکومت مرکزی دهلی و پدوچیری منتخب خواهد شد.