جوهی چاولا

تنظیم و تهیه: محمود عالم ملک و شمس شیروانی