دیروز طی درگیری با شورشیان در بخش شوپیان ، جنوب کشمیر در ایالت جمو و کشمیر هند ، دوسرباز شهید و 3 تن دیگر شامل یک کاپیتان مجروح برجا گذاشته شده اند.

دیروز طی درگیری با شورشیان در بخش شوپیان ، جنوب کشمیر در ایالت جمو و کشمیر هند ، دوسرباز شهید و 3 تن دیگر شامل یک کاپیتان مجروح برجا گذاشته شده اند. یک مسئول پلیس گفت که نیروهای امنیتی به یک عملیات سد راهها و جستجویی را بدنبال کسب اطلاعات از وجود شورشیان در روستای اونیرا منطقه زایناپورای آن بخش پرداختند. شورشیان حین ادامه عملیات جستجویی بر روی نیروها آتش گشودند که منجر به اقدام تلافی جویانه از سوی پرسونلهای ارتشی گردید.