وضع سیل در آسام وخیم تر گشته است. یک میلیون نفر در 19 بخش متاثرگشته اند.

در ایالت آسام هند بیش از 1700 روستا در 19بخش تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند. دست کم 9 نفر بعلت سیلها در ظرف 24 ساعت گذشته در نکات مختلف جان باخته اند. چندین رودخانه شامل براهما پوترا از نشانه خطر خود عبور کرده اند.سارباناند سونووال سروزیر ایالت از ارودگاههای امدادی در تینسوکیا و دیبروگار دیدن کرده با مردم متاثر شده ملاقات کرد. او گفت الوویت برای تهیه موادهای امدادی به مردم متاثر شده سیل می باشد. 63 هزار تن در137 واحد اردوگاهها پناه برده اند. نیروهای مدیریت فجایع مرکزی و ایالتی و انتظامیه محلی مشغول انجام عملیات نجاتی و امداد رسانی می باشند.