دولت اوترا پرادش دستور تحقیقات در قبال مرگ کودکان در گوراکپور را بسر پرستی دبیرکل ایالتی صادر کرده است.

 

دولت ایالتی اوترا پرادش یک کمیته سطح عالی تحت سرپرستی راجیوکمار دبیرکل ایالتی را اعلام نمود تا بتوان علت حادثه فجیع مرگ کودکان در یک بیمارستان شهر گوراکپور را تحقیق کرد. دکتر راجیو میشرا مدیر بیمارستان دانشکده پزشکی بی آر دی به اتهام غفلت در انجام وظیفه از سمت معلق شده است.  نخست وزیر نارندرا مودی وضع را مرتباً تحت نظارت خود قرار داده است. آنوپریا پاتل وزیر مشاور در امور بهداشت و دبیر بهداشت مرکزی از اوضاع  ارزیابی کرده اند .نیز مقامات بهداشت ایالت اوترا پرادش گفتند که اقدامات بر حسب گذارش کمیته اتخاذ خواهد شد . یک مقام مسئول گفت که تدارکات اکسیژن نباید متوقف شد. وزیربهداشت ایالت اوترا پرادش جهت ارزیابی اوضاع از بیمارستان بازدید نمود. یک هیئت رهبران کنگره شامل غلام نبی آزاد از بیمارستان دیدن کرده با خانواده های قربانی دیده ملاقات نمود. اکیلش یادو سروزیر سابق ایالت یک تیم تفحصی حزب مقننه را جهت انجام تحقیقات مسئله مذکور به گوراکپور اعزام نموده است.