کرناتکا: یک بهشت گردشگران درهند

نویسنده و گوینده: محمد ولی الله ولی