خطابۀ رئیس جهورهند به ملت درآستانه هفتاد ویکمین سالروزهند

مترجم وگوینده: شمس شیروانی