دولت هند یک جلسه پایۀ عالی را برای تدوین عده ای خطوط راهنما بخاطر نگهداری کودکان مدرسه از هرنوع تجاوزجسمانی وذهنی امروز در دهلی نو فراخوانده است.

دولت هند یک جلسه پایۀ عالی را برای تدوین عده ای خطوط راهنما بخاطر نگهداری کودکان مدرسه ازهرنوع تجاوزجسمانی وذهنی امروز در دهلی نو فراخوانده است. خانم مانکا گاندی وزیرامورعمران زنان و کودکان وآقای پراکاش جاودکار وزیرعمران منابع انسانی دولت هند از این جلسه مشترکاً ریاست خواهند نمود. مقاماتی ازاین هردو وزارت،کمیسیون ملی برای نگهداری از حقوق کودکان،سی بی اِس ای،اِن سی ای آر تی و سازمان کندریا ویدیالیا در این جلسه شرکت خواهند کرد.