آقای ارون جایتلی وزیر دارایی هند جهت کنترل و حل و فصل نمودن چالشها که در راه اجرای مالیات کالاها وخدمات حایل است یک گروه وزیران را بریاست سوشیل کومارمودی نایب سروزیر ایالت بیهار تشکیل داده است.

آقای ارون جایتلی وزیر دارایی هند جهت کنترل و حل و فصل نمودن چالشها که در راه اجرای مالیات کالاها وخدمات حایل است یک گروه وزیران را بریاست سوشیل کومارمودی نایب سروزیر ایالت بیهار تشکیل داده است.گروه وزیران توسط رئیس و مامور اجرایه عمده شبکه مالیات کالاها و خدمات کمک خواهد کرد. گذشته از این کمیته ای مربوط به صادرات نیز تحت نظارت دکترهسموک آدیا معاون کل وزیردرآمد برای بررسی مسایل صادرات و جهت توسعه دادن استراتژی مناسب به شورای مالیات کالاها و خدمات بمنظور کمک دادن به بخش صادرات درمنظره مابعد مالیات کالاها و خدمات تشکیل داده خواهد شد.