پارلمان عراق دیروز علیه طرحهای رهبران کردی برای برگزاری یک همه پرسی مستقل بمنظور تشکیل یک ایالت کردی درقسمت شمالی عراق رای داد

پارلمان عراق دیروز علیه طرحهای رهبران کردی برای برگزاری یک همه پرسی مستقل بمنظور تشکیل یک ایالت کردی درقسمت شمالی عراق رای داد. این رفراندوم طراحی شده برای بیست وپنجم سپتامبر مواجه با مخالفت شدید از سوی ایران و ترکیه گردیده است. آقای حیدر العبادی نخست وزیرعراق گفت که این قطعنامه خطری به صلح مدنی و امنیت منطقه ای است. منتقدین این رای گیری گفته اند این ممکن است موجب دست کشی از نبردعلیه جهادیون بشود.