آقای شاهد حقان عباسی نخست وزیرپاکستان گفته است که کشورمتبوعش خواهان براه اندازی گشت زنی مشترک با افغانستان برای مبارزه با جنگجویان درامتداد مرز پرمنفذ شان می باشد

آقای شاهد حقان عباسی نخست وزیرپاکستان گفته است که کشورمتبوعش خواهان براه اندازی گشت زنی مشترک با افغانستان برای مبارزه با جنگجویان درامتداد مرز پرمنفذ شان می باشد. این اظهاراتش هفته ها بعد از تقاضای آقای دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده از پاکستان برای بعمل آوری اقدام بیشتری بخاطر ازمیان برداری پناه گاههای جنگجویان درآن کشور بعمل آمده. مقامات ایالات متحده و تحلیل و تجزیه گران مستقل پاکستان را از مدت مدیدی متهم به چشم پوشی از جنگجویان نبردآزما با نیروهای آمریکایی در افغانستان نموده اند. پاکستان این اتهاماتی را تکذیب نموده و گفت که جنگجویان حملاتی را علیه آن کشور از سوی مرز افغانستان براه انداخته اند.