حملات هوایی جداگانه ائتلاف برهبری روسیه و ایالات متحده ده نفر از غیرنظامیان را دیروز در استان شرقی دیرالزورسوریه کشته بجا گذاشته

حملات هوایی جداگانه ائتلاف برهبری روسیه و ایالات متحده ده نفر از غیرنظامیان را دیروز در استان شرقی دیرالزورسوریه کشته بجا گذاشته درجائیکه حملات متوازی درحال جریان است. یک دیدبان حقوق انسانی سوریۀ دارای اساس دربریتانیا حاکیست که بعد از این حملات تازۀ روسیه بر دهکده حوایج تیاب و اقع در استان غربی آن کشوراز تعداد هلاک شدگان 28 به 35 نفر رسیده است. این استان در امتداد مرزسوریه باعراق قرار دارد و بعنوان یک امر استراتژیکی هردو رژیم سوریۀ تحت الحمایه روسیه و ائتلاف کردی و نیروهای عرب تحت الحمایه ائتلاف برهبری آمریکایی نبردآزما با داعش محسوب می شود.