ایالات متحده ازهند خواسته است که با توجه به عدم توازن تجارت،بازارش را باز نماید

ایالات متحده ازهند خواسته است که این کشوربازارش را برای شرکتهای آمریکایی بازنماید وعدم توازن تجاری روزافزون مابین این دو کشور را مورد توجه قرار بدهد. وزیر بازرگانی ایالات متحده ویلبور روس مطلب مذکور را درحین خطاب به مراسمی باهتمام شورای بازرگانی هند وایالات متحده دیروز در واشنگتن ابراز نمود. او گفت که هند درمناسبات تجاری دوجانبۀ هندوایالات متحده بهره بردار بزرگتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی می بوده است. وزیر نامبرده گفت که تجارت دوجانبه سالانه مابین هند وایالات متحده در طول دودهه گذشته دوبرابر شده اما درهمان مدت کسر تجاری سه برابر گردیده است. سرمایه گذاری هند در ایالات متحده به 12.8 میلیارد دلار آمریکایی رسیده درحالیکه سرمایه گذاری آمریکایی در هند در سال گذشته به 32.9 میلیارد دلار آمریکایی بوده. وزیر نامبردۀ آمریکایی بعضی از اصلاحات اقتصادی اخیر در هند را مورد تحسین وستایش قرار داده و گفت که مالیات بر کالاها و خدمات وکُدهای ورشکستگی ، باندازه کافی تشویق آمیز اند . آقای ناوتیج سارنا سفیر هند درایالات متحده گفت که ایالات متحده برای رفع نمودن غیر توازن تجاری کار می کند.