هند برسر انتقاد شورای حقوق انسانی سازمان ملل دربارۀ مئسله روهینگیا ابراز تاسف نموده با اظهار اینکه پیگرد قوانین نبایستی برای فقدان ترحم اشتباه کند.

روزی بعد از بباد انتقاد گرفتن طرح دولت هند توسط کمیسارعالی حقوق انسانی سازمان ملل برای استرداد پناهندگان روهینگیا، آقای سید اکبرالدین ، نمایندۀ دایمی هند در سازمان ملل گفته است که پیگرد قوانین نباید برای فقدان ترحم اشتباه کند و ابراز تاسف نموده که این شورای حقوق انسانی سازمان ملل ، نقش مرکزی تروریسم را نادیده گرفته است. آقای اکبرالدین نیز مصر برآن گردیده که هند بخصوص برسر مهاجران غیر قانونی نگران می باشد بعلت اینکه ممکن است ، آنها موجب خطر امنیتی این کشور بشوند. رسیدگی حقوق انسانی نبایستی یک قضیه تسهیلات سیاسی باشد. آقای زید رعد الحسین رئیس شورای حقوق انسانی سازمان ملل در روز دوشنبه درحین خطاب به سی و ششمین جلسه شورای حقوق انسانی سازمان ملل درژنو هر کدام کوشش هند برای استرداد روهنیگیاها به میانمار را بباد انتقاد گرفته هنگامیکه این جامعه اقلیت نژادی ، دچارخشونت درمیانمار می باشد . او گفت که هند نمی تواند اخراج دست جمعی را انجام بدهد و مردم را بجایی استرداد نماید درجائیکه آنها دچارزجروناراحتی می شوند.