هندو بلاروس در یادداشت تفاهم را در عده ای از زمینه ها بشمول نفت و گاز،امور نوجوانان و بازی ها، توسعه مهارت و کارآفرینی بامضا رساندند

هندو بلاروس برای متنوع سازی اتصالهای اقتصادی با یک توجه بر بوجودآوری متمم های طبیعی مابین دوکشور توافق نموده اند. آنها همچنین برای تشویق به توسعه مشترک و تولیدات دربخش دفاعی تحت برنامه درهند بسازید موافقت کردند. نخست وزیر مودی طی بیانیه مطبوعاتی خود پس ازمذاکرات سطح هیئت نمایندگی با الکساندار لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدن کننده گفت که اودرپریزیدنت لوکاشنکو اشتیاق مربوطه و آرزویی را برای ترفیع شراکت برای منفعت مردم هند و بلاروس دریافت داشته. وی گفت که مباحثات دامنه دار و آینده نگرانه بود و او نظراتی را باپریزیدنت لوکاشنکو راجع به مسایل دوجانبه و پیرامون منطقه ای و جهانی تبادل نمود. نخست وزیر گفت در مباحثات راجع به استعمال خط اعتبار یک صد میلیون دلار که توسط هند در سال 2015 میلادی در پروژه های ویژه دربلاروس فراهم شده پیشرفتی بعمل آمده است. مودی گفت هند و بلاروس بطورمداوم به یک دیگر در صحنه های کثیرالجانبه کمک متقابل خواهند کرد. رئیس جمهور بلاروس گفت که وی برای سومین بار ازهند دیدن می کند و هند و وموفقیت های اقتصادی و سیاسی این کشور را مورد تمجید و ستایش قرار می دهد. قبلاً دو رهبر ده یادداشت تفاهم را در زمینه های مختلف از قبیل نفت وگاز، بازیها و امورجوانان ، توسعه مهارت و صنعت پردازی ، همکاری علمی وفنی ، پژوهش های کشاورزی و آموزش و پرورش و فرهنگ تبادل نمودند.