آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند برای تشکیل کنفرانس سران دوجانبه سالانه از آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در گجرات هند حسن استقبال خواهد کرد؛ این هردو رهبر به گرامی داشت آغاز کارپروژۀ اول راه آهن سریع عالی در مراسم عمومی شرکت خواهند نمود.

آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند امروز دراحمدآباد در ایالت گجرات شینزو آبه نخست وزیر ژاپن راخواهد پذیرفت. آبه بمنظورانجام یک بازدید رسمی دوروزه  بمنظور شرکت دراجلاس کنفرانس سران آینده هند و ژاپن از هند دیدن می کند . 12همین قسمت کنفرانس سران فردا در  ماهاتما مندر درگاندی ناگار برگزار می شود. این چهارمین کنفرانس سران سالیانه مابین مودی و آبه خواهد بود. دو رهبرپیشرفت اخیر را درهمکاری چندجانبه مابین هند و ژاپن تحت چهارچوب شرکت جهانی و استراتژیک ویژه بررسی و جهت آتیه آن را تعیین خواهند کرد. پس از جلسه دو رهبر بیانیه های را به رسانه ها صادر خواهند کرد. مودی و آبه همچنین دریک بررسی نشان دادن آغاز کار اولین پروژه راه آهن سرعت عالی هند درمیان احمدآباد وممبئی در روز پنج شنبه در مراسم عمومی حضورخواهند داشت. این قطاراحتمال می رود بطورمهم وقت مسافرت را مابین دو شهر کاهش خواهد داد .ژاپن یک پیشرودرشبکه های راه آهن سرعت عالی می باشد و قطاربلت بسیار تند شین کاسن از جمله سریع ترین درجهان می باشد. دو نخست وزیر همچنین از سابرماتی آشرم که توسط ماهاتما گاندی روی سواحل رود سابرماتی تاسیس شده ، دیدن خواهد کرد. آنها پس از آن ازسیدی  سید نیجالی یک مسجد معروف 16مین قرن دراحمدآباد دیدن خواهند کرد.