همکاری هند و بلاروس روبه توسعه نهاده است

نویسنده: سونیل گاتاده

مترجم:محمودعالم ملک

هند وبلاروس باتقویت دادن به مناسبات دوجانبه شان تقریباً ده پیمان را برای توسعه همکاری در زمینه های متعدد بامضا رسانده اند. معهذا مشخصه بزرگ بازدید الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که اخیراً به پایان رسیده یک تصمیم برای اکتشاف توسعه و تولید دربخش دفاعی می باشد.

درعین حال، هنگامیکه دهلی نوبرنامه جاه طلبانۀ “درهند بسازید”را براه انداخته است، این کشور درک می کند که امکان افزودۀ همکاری دفاعی هند با بلاروس بخصوص بانظر به این واقعیتی وجود دارد که بلاروس دارای سابقه تولیداتی و مربوط به فناوری از دورۀ اتحادیه شوروی اسبق می باشد. آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند و لوکاشنکو رئیس جمهور بازدید کننده بلاروس درمذاکرات گسترده ای با تمرکز توجه به افزایش مشغولیت اقتصادی مابین این دو کشورموافقت نمودند بانظر به این که امکان وافر افزایش تجارت و سرمایه گذاری مابین هند و بلاروس وجود دارد.

درحالیکه آقای مودی این مذاکراتی را بعنوان  گسترده و پیشبینانه توصیف نموده ، رئیس جمهور بلاروس به درستی اظهارداشته هنگامیکه اواعلام نموده که این هردو کشوردرشرف یک صحنه تازه همکاری قرار دارند. او از هند خواست که این کشور بعنوان یک “قطب قدرتمند” درجهان چند قطبی بظهور بیاید.آقای پرناب موکرجی رئیس جمهور اسبق هند درماه مه سال 2015 میلادی از بلاروس بازدید نموده بود. مناسبات هند با بلاروس بطور مرسومی گرم و صمیمانه می بوده است. هند یکی ازکشورهای اول بوده که بلاروس را بعد از انفصالش از اتحادیه شوروی بعنوان یک کشور مسستقل در سال 1991 میلادی برسمیت شناخته. مناسبات دیپلماتیکی رسمی مابین این دوکشور تاسیس گردیده و مسیون دیپلماتیکی هند در سال 1992 میلادی درمینسک گشایش یافته. بلاروس سفارتش را در 1998 در دهلی نو گشایش داد.

بازدید رئیس جمهور بلاروس که سومین از هند می باشد نیزحایزاهمیت بود چون این هنگامی بعمل آمده که دوکشور بیست وپنجمین سال تاسیس روابط دیپلماتیک را برگزار می نمایند. یک مشخصه بازدید این بود که نخست وزیر مودی و پریزیدنت لوکاشنکو یک تمبر پستی را برای نشان دادن این موقع اجرا کردند.

پیمانهای امضا شده برای افزایش همکاری دوجانبه در یک عده زمینه ها شامل نفت و گاز،کشاورزی، علوم و تکنلوژی،آموزش وپرورش و ورزشها پیشبینی می کند. طرفین برای تشویق به عمران مشترک و تولیدات دربخش دفاعی تحت ابتکار “هند را بسازید” توافق نمودند.

آقای لوکاشنکو با دعوت از سرمایه گذاران هندی به بلاروس برای فراهمی آنها با اوضاع مساعد و دلخواه برای انجام دادن تجارت تعهد نموده است. هند با بلاروس تحت ابتکارات اقتصادی کثیرالجانبه از قبیل اتحادیه اقتصادی اروپایی و آسیایی و راهروی ترابری شمال جنوبی بین المللی مربوط است. هند دارای مذاکرات جاری به اتحادیه اقتصادی اروپایی و آسیایی برای یک قرارداد تجارت آزاد می باشد. بلاروس قسمتی از اتحادیه اقتصادی اروپایی و آسیایی پنج عضوی یک بلوک آسیای مرکزی موثر تلقی می گردد. حجم تجارت دوجانبه بلاروس در سال 2016 میلادی به هزینه تقریباً 402 میلیون دلار آمریکایی بود. آنجا فرصتهای وافرسرمایه گزاری و تجارت در بخشهای مختلف شامل داروسازیها و نفت وگاز وجود دارد.

نخست وزیرهند درجستجوی دادن فشارتازه به روابط اقتصادی به درستی براین امرتاکید وارد آورد که شرکتها درهر دوکشور باید یک چهارچوب خریدار و فروشنده را تا اساس محکم بوجود بیاورند.

درصحنه سیاسی دو رهبر برای همکاری عمیق راجع به امورنفع متقابل درصحنه های کثیرالجانبه توافق نمودند. همکاری و تفاهم بهتر مابین دوکشور دراموربین المللی ، چند جنبه ای و منطقه ای با یک تشابه قابل ملاحظه نظرات راجع به تقریباً همۀ مسایل بین المللی و منطقه ای وجود داشته است. بلاروس حامی داؤطلبی هند برای یک کرسی دایمی درشورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. بلاروس از نامزدی هند برای کرسی غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال 2011-2012 حمایت کرده است. بلاروس همچنین از گروه تهیه کنندگان هسته ای حمایت کرد. هند از بلاروس از عضویت آن کشوردر نهضت عدم تعهد و همچنین صحنه های دیگر بین المللی و چندجانبه مانند اتحادیه بین پارلمانی که توسط مینسک مورد تمجید و ستایس قرار گرفته حمایت کرد.

بلاروس هند را بعنوان یک قدرت جهانی ظهورکننده می شناسد و جویای ایجاد مناسبات استراتژی باشد. بازدید رئیس جمهور بلاروس که اخیراً به پایان رسیده نشانگراین امربود. مساعی جدی برای گذاشتن مشغولیتهای اقتصادی به مسیرسریع اتخاذ گردید. این یک موفقیت بزرگ برای هردو کشور می باشد.