هند دادخواهی کتبی خود را در رابطه با قضیۀ کولبوشان جادو به دادگاه دادگستری بین المللی تقدیم نموده است.

هند دادخواهی کتبی خود را در رابطه با تخلف ورزی نمایان روابط کنسولی از کنوانسیون ویانا توسط پاکستان دربارۀ قضیه کولبوشان جادو به دادگاه بین المللی دادگستری تقدیم نموده است. وزارت امورخارجه هندمطلب مذکور را بطوروسایل اضافی دادخواستش که درتاریخ هشتم ماه مه سال جاری دراین دادگاه بین المللی ارائه شده، ابراز نموده است.