ایران عده ای از قراردادها را باهمپیمان دمشق برای بهبودی تولید وتوزیع نیروی برق درسوریه جنگ زده بامضارسانده است.

مقامات در تهران و خبرگذاری سوریه بروز چهار شنبه ابراز نموده که ایران عده ای از قراردادها را باهمپیمان دمشق برای بهبودی تولید وتوزیع نیروی برق درسوریه جنگ زدۀ بامضارسانده است. منابع حاکی اند که این قراردادها توسط آقای محمد ظهیر خاربوتلی وزیر امور نیروی سوریه وآقای ستار محمودی کفیل رئیس وزارت انرژی ایران بامضارسانده شدند.آقای محمودی در بیانیه ای که بروی وب سایت وزارت انرژی ایران انتشار یافته، گفت که این قراردادها برای بازسازی زیربنای نیروی برق سوریۀ خسارت دیده در دوران جنگ سی ساله ای به ارزش چند صد میلیون دلاربه تکمیل خواهد رسید.