در مسابقات سلسله بدمینتون کره قهرمانی هندی پاروپالی کاشپ و سایی پارانیت وسامیروارما امروز در دو مین مسابقات مردان بازی خواهند کرد.

در مسابقات سلسله بدمینتون کره قهرمانی هندی پاروپالی کاشپ و سایی پارانیت وسامیروارما امروز در دو مین مسابقات مردان بازی خواهند کرد. برنده مدال نقره جهانی سیندو با قهرمان تایلند نیتاچن جینداپال مسابقه خواهد نمود. درمسابقات دوبل مردان  ساتوی کیسی راج و پانکی رودی  دومین مسابقه را بازی خواهند کرد. قبلاً دیروز قهرمان هندی پی وی سیندو قهرمان هنگ کنگ چانگ نیان هی را با 21-12 و 21-8 شکست داد . در مسابقات مردان کاشپ قهرمان چینی هنجین هاؤ را با نتیجه21-12 و 21-16 شکست داد.