در نتیجه طوفان آبی در چین  بیش از دویست هزار نفر از بخشهای فوجیان و چجیانگ تخلیه شده اند.

در نتیجه طوفان آبی در چین  بیش از دویست هزار نفر از بخشهای فوجیان و  چجیانگ تخلیه شده اند. این هشتمین طوفان آبی است که در سال جاری رخ داده و اکنون با سرعت بسوی ساحل جنوب شرقی کشورحرکت می کند. بخش هواشناس محلی در فوجیان  پیش بینی  نموده است که طوفان مذکور موسوم به تالیم  در ظرف دوروز آینده با سرعت 180 تا 200 کیلومتر در ساعت شدت اختیار خواهد نمود. رسدگاه ملی چین پیش بینی نموده است که تالیم بسوی ناحیه شمال غربی حرکت خواهد نمود و موجب ریزش کوهها در بخش چجیانگ خواهد شد ویا بسوی آبها در نزد بخش چجیانگ در روز جمعه حرکت خواهد کرد.