یک قاضی ارشد که راجع به درخواست های تجدید نظری نخست وزیر سابق پاکستان نواز شریف شنوایی می کند گفته است که عدم صلاحیت رهبر حزب مسلم لیگ بر اساس تصمیم باتفاق آرای هیئات قضات پنج نفری استوار بود.

یک قاضی ارشد که راجع به درخواست های تجدید نظری نخست وزیر سابق پاکستان نواز شریف شنوایی می کند گفته است که تصمیم برسرعدم صلاحیت رهبر حزب مسلم لیگ بر اساس تصمیم باتفاق آرای هیئات قضات پنج نفری اتخاذ شده بود. قاضی آصف سعید کوسا که ریاست هیأت اصلی پنج نفری را بعهده خود دارد و راجع به دادخواست های تجدید نظری شریف شنوایی می کند توضیح نموده است که قضاوت نهایی توسط همه پنج دادستان مطرح شده بود. تنازعه ای در آن حال ایجاد شده بود که دادگاه، دو قضاوت جداگانه را در قضیه رشوه گیری  نواز شریف در بیستم ماه آوریل و بیست و هشت ماه ژوئیه مطرح نمود. قاضی کوسا وقاضی گلزار آقای شریف را در بیستم ماه آوریل غیرمجاز اعلام نمودند درحالیکه سه قاضی دیگری خواستار تفتیش بیشتری و تاسیس یک تیم مشترک تفتیش کننده شدند.