پنج نفر از جمله دوسرباز امنیت مرزی هند در دوران تیراندازی با نیروهای پاکستان در امتداد خط کنترل مرز در ایالت جمووکشمیر در بخش پونج زخمی شده اند.

در تخلف ورزی دیگری از قرارداد آتش بس نیروی پاکستان متوسل به تیراندازی بلاتشویقی در امتداد خط کنترل مرز و مرز بین المللی در بخشهای جمو و پونج در ایالت جمووکشمیر شدند. پنج نفر ازجمله دو سرباز نیروهای امنیت مرزی هند در این واقعه دیروز زخمی شدند. منابع دفاعی گفتند که سربازان پاکستان برپاسگاههای برهمن بیلا و رای پور درامتداد مرز بین المللی در صحنه پارگوال و باریکه  اکنوردر بخش جمو متوسل به تیر اندازی با سلاحهای کوچک شدند. در یک واقعه دیگری ارتش پاکستان متوسل به تیراندازی و گلوله بار ی بر پاسگاههای هندی در امتداد خط کنترل مرز در نواحی سابجیان و دیگوار در بخش پونج شدند. سربازان هندی هم در پاسخ تیر اندازی کردند.