قرار است که نارندرا مودی نخست وزیر هند وهمتای ژاپنی اش شینزو آبه دردوازدهمین کفنرانس سران سالیانه هند و ژاپن امروز در گاندی نگر شرکت نمایند.

نخست وزیرژاپن شینزو آبه برای بازدید دوروزه ای از هند برای شرکت نمودن در دوازدهمین کنفرانس سران سالیانه هند و ژاپن که در ماهاتما مندر درشهر احمدآباد امروز برگزارمی شود، وارد احمدآباد شده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند خودش به آقای آبه و همسرش را دیروز در فرودگاه احمدآباد خوش آمد گفت.نخست وزیر ژاپن توسط نیروهای سه گانه ارتش هند درفرودگاه ،گارد احترامی داده شد. دسته های فرهنگی و راهبان بودایی هم ازش بطور مرسومی استقبال نمودند. آقای آبه و آقای مودی دیروز در احمدآباد در یک برنامه فرهنگی شرکت نمودند. نمایش خیابان هشت کیلومتری از فرودگاه احمدآباد تا سابرماتی آشرم، جلوه گر ساخته شد. هردو رهبر از مسجد تاریخی سیدنی جالی بازدید نمودند. بعد از ظهر هردو رهبر در هتل ارث دراحمدآباد گفتگو نمودند.  پس از آن آنها درهمان هتل شام خوردند. امروز هردو رهبر در مراسم افتتاحی پروژه  قطارسریع السیر میان شهرهای ممبئی و احمدآباد،شرکت خواهند کرد.