سرزنش سرسخت هند ازسازمان ملل مربوط به حقوق بشر

نویسنده: یوگیش سود

مترجم:دکترنعیم الدین

کمیسارعالی سازمان ملل برای حقوق بشرآقای زید ریاض الحسینی،میانمار را برای بعمل آوردن پاک سازی نژادی برخلاف مسلمانان روهینگیا،مورد نکوهش قراد داده در این حال که نامبرده ازدهلی نوهم بخاطر استرداد نمودن اعضای آن جامعه که به هند فرار کرده بودند سرزنش نموده  است.هند این سرزنش را تکذیب نموده است.

جامعه یک میلیون نفری روهینگیا، پس از سال 1982 مورد شکنجه و ظلم وستم قرار گرفته است و آنها بی خانمان شمرده می شوند اگرچه آنها از چندین نسل، درمیانمار زندگی می کنند. میانمار که یک کشور اکثریتی بودایی می باشد،اعضای آن جامعه را بعنوان بنگالی ها تلقی می کند و می گوید که آنها با بنگلادش تعلق دارند.

مردم روهینگیا بزرگترین گروه بی کشوری جهانی می باشند. دولت میانمار آنها را بطور شهروندان خود بشمارنمی آورد و اینطور آنها مورد ظلم وستم قرار می گیرند. قیودات متعدد از جمله نقل و حرکت شان و رسایی شان به اقتصاد و آموزش وبهداشت و حقوق دیگری برخلاف شان اعمال می شوند.

تقریباً چهار صد نفرازمسلمانان روهینگیا در دوران اقدامات ارتش در بخش راخین واقع بر ساحل میانمار و نزد جنوب بنگلادش کشته شده اند.ارتش میانمار گفته  است که آنها برخلاف تروریستها درمیان جامع روهینگیا، اقدام نموده است. فقط هفته گذشته تقریباً سی هزار نفرروهینگیایی از مرز عبورکرده وارد بنگلادش شدند که در آنجا هم اکنون تقریباً چهار صد هزار نفر آوارگان وجود دارند و در هند تقریباًچهل هزار نفر آوارگان روهینگیا وجود دارند و 16هزار نفر از میان شان اعتبارنامه آوارگان هم دارند. سازمان ملل فکر می کند که درنتیجه خشونت برخلاف اقلیت نژادی ،شورش دربخش راخین افزایش خواهد یافت.

هند برسر بعضی اظهارات کمیسارعالی سازمان ملل برای آوارگان اظهار نارضایت نموده است. نماینده دایمی هند در سازمان ملل گفته  است که قضاوت ها بر اساس گذارشات منتخبه و تصدیق نشده ای موجب تفاهم حقوق بشر در هیچ اجتماع نمی شود.

هند نسبت به مهاجرین غیر قانونی نگران می باشد زیرا امکان آن وجود دارد که آنها می توانند موجب خطر برای امنیت بشوند. پای بندی نسبت به قوانین کشور نباید بحیث کمبود همدردی و دلسوزی تلقی شود.

هند هم اکنون گفته است که این کشور نسبت به وضع موجوده در بخش راخین در میانمار ، نگران می باشد. دهلی نو از مامورین میانمار خواسته است که همراه  با بهبود نیروهای امنیتی خودشان راجع به بهبود مردم روهینگیا هم توجه بکنند.

این امر هم ضروری است که خشونت در بخش راخین فوراً خاتمه یابد و بحران آوارگان حل گردد. وزارت خارجه هند طی بیانیه ای گفته است که هند نسبت به وضع درمیانمار و جریان آوارگان از آن ناحیه، خیلی نگران می باشد. دهلی نو قبلاً از حملات تروریستی بر نیروهای امنیتی میانمار سرسخت نکوهش کرده بود.

هردو هند و میانمار اراده محکم دارند تروریسم را خاتمه بدهند. دوران بازدید اخیر نخست وزیر هند ازمیانمار نامبرده برسرهلاکت اعضای نیروهای امنیتی و نیزهلاکتهای مردم بی گناه اظهار نگرانی نموده بود. نامبرده خواستار تصفیه مسئله مذکور از طریق صلح و تفاهم وعدالت و مقام ومنزلت و ارزش دموکراتیک شده بود. این هم توافق شده بود که هند ، کمک مناسب را به دولت میانمار درحل این مسئله فراهم خواهد ساخت.

میانمار یک عنصر مهم در دیپلماماسی هند وسیاست شرق نگری این کشور می باشد. هردوکشور تصمیم راسخ دارند که تروریسم را از بین خواهندبرد. هند برای توسعه و عمران اقتصادی و اجتماعی بخش راخین هم سهم خود را عرضه خواهدنمود.

هند برکنوانسیون سازمان ملل نسبت به آوارگان مصوبه سال 1967 امضا ننموده و نه پروتوکول مربوط به آوارگان راتصدیق نموده است. دراین حال هند پای بند نیست هیچ نوع پناه را به آوارگان فراهم سازد. بهرحال هند از اصول حقوق بشر حمایت می کند. هند درگذشته هم آوارگان را از نواحی شرقی وغربی پاکستان و میانمار و سریلانکا و تبت و افغانستان قبول کرده است.