تصوف: مذهب عشق ومحبت است

نویسنده وگوینده : احمد سعید