انوپام راماچاندران هند لقب قهرمانی اسنوکرباز تحت 16 ساله ای جهانی در سن پترزبورگ روسیه را بدست آورده است.

انوپام راماچاندران هند لقب قهرمانی اسنوکرباز تحت 16 ساله ای جهانی در سن پترزبورگ روسیه را بدست آورده است. در  کاتاگوری دختران دومین سید انوپام همتای خود و سید اول کیرتانا پاندیان را با 3-1 شکست داد  و در روز یک شنبه قهرمان تحت 15 ساله ای گشت.

قبلاً وی البینا لسکوک بازیکن بلاروس را در نیم فینال با  3-0 و الکساندر ریابینینا بازیگر روسیه را در روز فینالها با 3-0 شکست داد.

داینال امیری بازیکن ولس لقب را در زمره پسران بدست آورده است.

فدراسیون بازیهای بیلیارد روسیه میزبانی اولین قهرمانیهای باز جهانی 16 ساله ای پسران و دختران را انجام داد.