پلیس ایالت آسام درمورد رخ داد سنگ باری بر اتوبوس حامل بازی کنان استرالیای کریکت در روز سه شنبه را یک قضیه ثبت کرده است.

پلیس ایالت آسام درمورد رخ داد سنگ باری بر اتوبوس حامل بازی کنان استرالیای کریکت در روز سه شنبه را یک قضیه ثبت کرده است. آقای سربانند سونووال سروزیر ایالت این رخ داد را شدیداً مورد نکوهش قرارداده و اطمینان داده است که حکومت علیه مقصران اقدامات سرسخت را بعمل خواهد آورد . طی پیامی سروزیر ایالت این رخ داد را بدبختانه توصیف نموده و گفت که این یک عمل شنیعی برای خراب کردن سیمای گواهاتی بعنوان یک مرکزبروزکننده ورزش و بازی می باشد. پلیس دو تن را برای بازجویی بازداشت نموده است.