مقامات عراقی گفتند که یک بمبگزار انتحاری بریک قهوه خانه ای در شهر غربی حمله کرد و 11 نفر را کشته برجا گذاشت.

مقامات عراقی گفتند که یک بمبگزار انتحاری بریک قهوه خانه ای در شهر غربی حمله کرد و 11 نفر را کشته برجا گذاشت. دفتر شهر استان امبارگفته است که 15 نفر دیگر دیروز در انفجار زخمی شدند. تمام این قربانیان شهروندان بوده اند. نیروهای امنیتی عراقی در حاشیه غربی دور استان امبار بطور بزرگی دشتی امبار با گروه دولت اسلامی در حال پیکار می باشند.