دیروز در سوریه سه نفرانتحاری در نزیکی ساختمان مقرعمده پلیس در پایتخت دمشق خود را منفجر کردند.

در سوریه سه نفرانتحاری دیروز در نزدیکی ساختمان مقر عمده پلیس در پایتخت دمشق خود را منفجر کردندکه در نتیجه آن دست کم یک نفرکشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. وزیرکشور اظهار داشته است که دو نفر انتحاری تروریستی سعی نمودند وارد مقر پلیس شوند اما نگهبانان آن بر ایشان آتش گشودند و آنها پیش از ورود به ساختمان خود را منفجر کردند و اهداف خود را بدست آوردند. وزیرکشور گفت که پلیس سومین حمله کننده در عقب ساختمان را به حصار آورده اند که خود را منفجر کرده بود.