اتحادیه اروپایی برای ابراز اعتراض درمورد سوء استفاده از نیروی علیه اقلیت روهینگیان روابط با روسای ارشد میانمار را بحال توقیف می آورد.

اتحادیه اروپایی برای ابراز اعتراض درمورد سوء استفاده از نیرو علیه اقلیت روهینگیان روابط با روسای ارشد ارتش میانماررا بحال توقیف درمی آورد. این اتحادیه برحذر داشته است که در صورتی که در وضع بحرانی بهبودی صورت نمی گیرد که سازمان ملل آن را نسل زدایی می گوید می تواند تحمیل قیودات را مورد بررسی قرار دهد. این قرارداد که توسط سفیران اتحادیه بتصویب رسیده و قرار است در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه بامضا رسد اظهار داشته است که پرش سریع تعداد بس بزرگی مردم یک عمل عمدی برای اخراج اقلیت را ارایه می دهد. درپرتو استفاده نامناسب نیروی توسط نیروهای امنیتی ، اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن دعوت نامه ها به سران نیروهای مسلح میانمار و مقامات ارشد دیگری ارتش را به حال تعویق خواهند آورد و وتمام همکاری عملی دفاعی  را مورد تجدید نظر خواهند داد. این اظهارات زمانی بعمل  آمده که آنها از تمام اطراف خواستار خاتمه فوری خشونت شده اند.