کابینه مرکزی راه برای امضای قرارداد با ژاپن برای تشکیل یک  بازار انعطاف پذیر گاز طبیعی مایع جهانی را هموار کرده است.

کابینه مرکزی راه برای امضای قرارداد با ژاپن برای تشکیل یک  بازار انعطاف پذیر گاز طبیعی مایع جهانی را هموار کرده است. آقای دارمندرپرادان وزیر نفت گفته است که کابینه بریاست آقای مودی نخست وزیر امضای یادداشت همکاری فی مابین هند و ژاپن راجع به تشکیل یک بازار انعطاف پذیر و جهانی گاز مایع را بتصویب رسانده است. ضمن گفتگو به رسانه پس از نشست نامبرده گفت  که یادداشت همکاری یک چهار چوب همکاری برای تسهیل انعطاف پذیری در کنتراتهای گاز طبیعی مایع، خاتمه ماده تحدید مقصد و اکتشاف امکانات همکاری در تشکیل اشاریه های قیمتهای در محل گاز طبیعی مایع  را تهیه می کند . تحت این قرارداد هند و ژاپن می توانند تبادل کنترات گازرا بعمل آرند که هزینه جابجایی را کاهش خواهد داد. در بخش گاز طبیعی مایع ژاپن بزرگترین وارد کننده جهانی و هند چهارمین بزرگترین واردکننده می باشد