کابینه مرکزی مزایای هفتمین کمیسیون حقوق برای استادان وکارکنان دیگری دانشگاهی را بتصویب رسانده است. کابینه دو طرح دیگری برای عمران هنری را هم بتصویب رسانده است.

کابینه مرکزی مزایای هفتمین کمیسیون حقوق برای استادان و کارکنان دیگری دانشگاهی دانشگاههای حکومت مرکزی و ایالتی ،انستیتوهای فنی و دانشکده های اعانه یافته را بتصویب رسانده است. این حقوق از یکمین ژانویه سال 2016 اجرایی خواهد شد. مسئولیت سالانه ای مالی مرکزی راجع به این اقدام تقریباً نه هزار و هشت صد کرور روپیه خواهد بود. بیش از هفت صد و پنجاه هزار استاد از این تصمیم بهره  خواهند گرفت. ضمن گفتگو به خبرگزاران در دهلی نو آقای پراکاش جاوادکاروزیر منابع انسانی اظهار داشت که حقوق استادان از ده الی پنجاه هزار روپیه تحت این پرداخت مقیاس افزایش خواهد یافت. وزیر یاد شده گفت از این اقدام استادان دانشگاهی به داد خواهند رسید و این اقدام قریحه های جدید را جلب خواهد نمود و بعلاوه اسامی خالی استادان در دانشگاههای مرکزی در مدت یک سال پر کرده خواهد شد.

کابینه دو طرح نوین عمران هنری را هم بتصویب رسانده است. این طرحها مربوط به بدستاوری هنرو بیداری دانش آموزی برای توسعه معاش و تحکیم هنری برای افزایش ارزش صنعتی می باشند. این هردو طرح تحت سرپرستی مالی بانک جهانی می باشند. اولین  طرح که  یک طرح دولت مرکزی  است با اختصاص چهارهزار و چهار صد  و چهل و پنج کرور روپیه و طرح دیگری تحت بخش مرکزی با یک هزینه دوهزار و دویست کرور روپیه شروع به کار خواهد کرد. ضمن ابرازجزئیات این طرحها آقای دارمندر پرادان وزیرعمران هنری گفت که هدف از این طرحها عمران نیروی انسانی رقابتی جهانی برای نیازهای داخلی و خارجی و تهیه یک تحرک لازم برای ماموریت هنری ملی می باشد. وی گفت که بیش از هفت صد انستیتوی تحت یگان صنعتی برای تربیت هنری به هزاران نفر از داؤطلبان  شروع می شود.