. مهاتماگاندی: علمبردارصلح وعدم خشونت

نویسنده: عادل صدیقی

مترجم وگوینده: شمس شیروانی