عالیه بت: یک نابغۀ جوانسال فیلم هندی

تنظیم و تهیه کنندگان: شمس شیروانی و محمودعالم ملک