مصاحبه با دکترفوزیه وحید

          دانشیارزبان وادبیات فارسی

          دانشکدۀ عبدالله زنان

          دانشگاه اسلامی علیگره،هند

مصاحبه کننده: محمد ولی الله ولی