مشاعره فارسی بمناسبت سالروز جمهوری هند

شرکت کنندگان: دکتر غلام محمدلعل زاد، دکتر ستیانند جاوا، آقای صابرابوهری، آقای تنویراحمدعلوی، آقای کرشن موهان و دکتر احمد علی برقی اعظمی