مشاعره فارسی

شرکت کنندگان: دکترغلام محمد لعل زاد، آقای جاوید وشیست، آقای کرشنا موهان، دکترستیانند جاوا و آقای صابرابوهری