غزلهای عرفانی شاه همدان

نویسنده وگوینده: پرفسورمحمد آصف نعیم صدیقی

                    دانشگاه اسلامی علیگره