سوسروتا: یک جراح ماهرهندِ باستان

نویسنده: دکتر بی سی شارما

مترجم وگوینده: دکتراحمدعلی