ملت هند امروزیک صد وبیست و هشتمین زادروزشادروان پاندیت جواهرلعل نهرو نخست وزیراسبق هند را برگزار می نماید.

ملت هند امروزیک صد وبیست و هشتمین زادروزشادروان پاندیت جواهرلعل نهرو نخست وزیراسبق هند را برگزارمی نماید. رهبران سیاسی و رجال برجستۀ دیگری مراسم بزرگداشتش را برآرامگاهش بنام شانتی وان دردهلی نوبعمل خواهند آورد. دراین آستانه یک سری مراسم برای مشخص ساختن سهمیۀ پاندیت جواهرلعل نهرو درملت سازی سازمان داده می شود. این روز بعنوان روزکودکان هم برگزارمی شود.