آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند ادعای حزب کنگره به این معنی را رد کرده که آن حزب حکومت را برای کاهش مالیات بربیش از دویست آیتم وادار کرده است.  

آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند ادعای حزب کنگره به این معنی را رد کرده که آن حزب حکومت را برای کاهش مالیات بربیش ازدویست آیتم وادارکرده است. نامبرده گفته است که معقولیت شرحها از سه چهار ماه گذشته درحال درستگی بود و این یک سیاست کودکانه می باشد که آن به انتخابات یا مطالبۀ سیاسی مرتبط کرده شود. ضمن رد کردن ادعای معاون رئیس حزب کنگره راهول گاندی برای یک شرح واحد مالیات نامبرده گفت که معقول سازی بیشتری شرح درآتیه هم امکان پذیراست اما آن بردرآمد مالیات برکالاها وخدمات مبنی است که ازژوئیه امسال اجرایی شده است.ضمن  گفتگودیروز دردهلی نوآقای جایتلی گفت که معقول سازی مالیات یک سعی سه چهار ماه ای می باشد و شورای مالیات برکالاها و خدمات راجع به کاهش دراین شرح برطبق توسعه های کمیتۀ مالی تصمیم گرفته بود.