درترکیه 46 مظنون که یک سوم آنها اتباع روسیه هستند دیروزدررابطه با بمب گذاری انتحاری سال گذشته برفرودگاه عمدۀ استانبول محاکمه شدند. در نتیجۀ این بمب گذاری انتحاری 45 نفر کشته شده بودند.

درترکیه 46 مظنون که یک سوم آنها اتباع روسیه هستند دیروزدررابطه با بمب گذاری انتحاری سال گذشته برفرودگاه عمده استانبول محاکمه شدند که در نتیجۀ آن 45 نفر کشته شده بودند. آنها برای خراب کردن نظم قانونی و قتل متهم می باشند. آنها برای عضویت یک گروه ترویستی مسلح و تشکیل وادارۀ یک گروه دیگری هم متهم می باشند. آنهایی که در نتیجۀ بمب گذاری انتحاری برفرودگاه اتاترک در بیست و هشتمین ماه ژوئن سال گذشته کشته شدند شامل نوزده نفرخارجی هم بودند و این بمب گذاری یکی ازبدترین حملات براین شهر بزرگ ترکیه بود. هیچ کدام گروه برای این حمله مسئولیت را بعهده نگرفته است اما ترکیه می گوید که گروه دولت اسلامی دراین انفجارها برفرودگاه دست داشته است.