بنیامین نیتانیاهو نخست وزیراسرائیل می گوید که وی عملیات خود درسوریه را ادامه خواهد داد.

بنیامین نیتانیاهو نخست وزیراسرائیل می گوید که وی عملیات خود درسوریه را ادامه خواهد داد. نامبرده دیروزدراورشلیم گفت که وی به آمریکا و روسیه گفته است که اسرائیل برطبق نیازهای امنیت خود عمل خواهد کرد. اظهاراتش پس از یک قرارداد بین المللی صورت گرفته که اصول برای یک سوریۀ مابعد جنگ را بیان نمود. یک بیانیۀ روزشنبۀ آمریکا و روسیه تفاهم مبنی بر کاهش و خاتمۀ جنگجویان خارجی را مورد تاکید قرارداد.اسرائیل بطوربزرگی ازجنگ دورایستاده است اما قافله های سلاحهای مظنون به حزب الله را مورد حمله قرارداده است